مهدی قبیتی حسب

Email: ghobeiti@ut.ac.ir

موضوع سمینار دانشجویان درس متالورژی پودر پیشرفته - کارشناسی ارشد مکانیک

1- اسفندیاری

2- اسماعیل دباغ

3- اسماعیلی

4- باغی

5- پیروند

6- جامعی

7- خدری

8- خلجی

9- رضایی

10- زارع

11- سنگل

12- سورمه

13- شانه چی

14- صغیر شمس آبادی

15- طیبی

16- عالی پور

17- عباسی

18- قربانی نیا

19- کرامت زاده

20- کرد زنگنه

21- لوفی

22- مندنی زاده

23- منیعاوی

24- موسوی

25- کیانپور

26- شیرالی

27- جمال پور

28- 

توضیحات:

1- هر دانشجو بایستی بر محتوای مقاله مسلط باشد و با نرم افزار پاورپوینت طی مدت زمان 20 الی 30 دقیقه در 20 تا 30 اسلاید به ارائه موضوع بپردازد.

2- ارائه شامل مقدمه، روش کار تجربی، نتایج و بحث و نتیجه گیری باشد.

3- نیاز به تحویل ترجمه متن مقاله نیست و ارزیابی بر اساس ارائه دانشجو است.

4- به ارائه ایده آل 6 نمره تعلق میگیرد.

5- بارم امتحان کتبی پایان ترم 14 نمره می باشد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط