مهدی قبیتی حسب

Email: ghobeiti@ut.ac.ir

متالورژی پودر پیشرفته - دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک (ساخت و تولید)

نمره کل

پایان ترم

حضور در کلاس

میان ترم سوم

میان ترم دوم

میان ترم اول

نام خانوادگی و  نام

 

 

 

 

 

 2.3

ابراهیمی قلعه تکی اسماعیل

 

 

 

 

 

 2.1

احمدی مجتبی

 

 

 

 

 

 2.4

احمدی نژاد ابراهیم

 

 

 

 

 

 2.1

اختری مهدی

 

 

 

 

 

 2.3

آذرباد نیما

 

 

 

 

 

 غ

ارزانی پور امید

 

 

 

 

 

 2.2

بلدی علیرضا

 

 

 

 

 

 2.3

حاجی احمد سالار  امین

 

 

 

 

 

 1.9

حاجی پور ایمان

 

 

 

 

 

 2.5

حسن زاده گندزلی  رضا

 

 

 

 

 

 2.3

خادم زاده علی

 

 

 

 

 

 1.8

داودی  دانیال

 

 

 

 

 

 2.4

درگاهی وحید

 

 

 

 

 

 2.2

رحمانی محمد

 

 

 

 

 

 2.4

زارعی قنواتی  سیروس

 

 

 

 

 

 2

شکری نیا  سعید

 

 

 

 

 

 2

شهبازی خواه سجاد

 

 

 

 

 

 2.4

طافی  مسعود

 

 

 

 

 

 2.4

عباسی الیاسی یوسف

 

 

 

 

 

 2.4

فاطمی مهر  محمد

 

 

 

 

 

 2.4

فتحی علیزاده سعید

 

 

 

 

 

 2.4

فضیلت پور  وحید

 

 

 

 

 

 2.3

قناد پور  مجتبی

 

 

 

 

 

 2

قنبری شلمزاری  بهزاد

 

 

 

 

 

 2.2

کرمی  یعقوب

 

 

 

 

 

2.3

محمدی راد  داود

 

 

 

 

 

 2.5

مکوندی آرش

 

 

 

 

 

2.2

نصیری فر  علی

 

 

 

 

 

 2.5

نوروزی فرد  محمدحسین

 

 

 

 

 

 2.3

نیسی ناصر

 

 

 

 

 

 2.3

هدایت  محسن

 

 

 

 

 

 2.2

هندیجانی  حسن

 

 

 

 

 

 2.2

ویسی شیخ رباط  رضا

 

 

 

 

 

 غ

کفایت  حجت اله

 

 

 

 

 

 1.9

نوری ممبینی  حسین

 

 

 

 

 

2.4

خرمشاهی بیات نادیا

*

*

*

*

*

*

سکشن دوم

 

 

 

 

 

 2.3

احمدی صادق

 

 

 

 

 

 2.2

اسمعیلی دزفولی  مجتبی

 

 

 

 

 

 2.3

اصغری  محمد

 

 

 

 

 

 1.7

پایرون  شهریار

 

 

 

 

 

 2.4

تجویدی  محمد امین

 

 

 

 

 

 2.1

ترابی زاده  سعید

 

 

 

 

 

 2.4

حجت خواه  محمد

 

 

 

 

 

 2.2

حمید صادق

 

 

 

 

 

 2.1

خزایی  محمد

 

 

 

 

 

 2.2

رضایی  وحید

 

 

 

 

 

 1.8

روغنیان دزفولی  احسان

 

 

 

 

 

 غ

رویوران   سجاد

 

 

 

 

 

 2.4

رییسی فرد  علی

 

 

 

 

 

 2.2

زنگنه بندانی   امین

 

 

 

 

 

 1.9

سلطانی علاسوند  حسین

 

 

 

 

 

 1.6

سمندی زاده  مهدی

 

 

 

 

 

 2.3

شمس  علی اکبر

 

 

 

 

 

 2

عالم پور  سید اسداله

 

 

 

 

 

 2.2

علوی زاده  سید امین

 

 

 

 

 

 2.4

علیمرادی   سیدعلی

 

 

 

 

 

 2.3

فرهی  محمدرضا

 

 

 

 

 

 2.4

منجزی ایستادگی حسن

 

 

 

 

 

 2.4

موذن  صادق

 

 

 

 

 

 2.1

موسوی کیا  سید پدرام

 

 

 

 

 

 2.2

موسوی نسب   سید حمید

 

 

 

 

 

 1.1

نامداری  مهدی

 

 

 

 

 

 2.4

نصیری  حسین

 

 

 

 

 

 2.3

نعامی  احمد

 

 

 

 

 

 2.4

نواصر عرب  احمد

 

 

 

 

 

 2.3

نورزاده حداد  محسن

 

 

 

 

 

 2.3

هدایی   محسن

 

 

 

 

 

 2.1

باقری  علیرضا

 

 

 

 

 

 1.3

ثابتی محمد رضا

*

*

*

*

*

*

*********

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط